Referenties

'Een gevarieërde en uitdagende opdrachtportefeuille’

Vanwege de vertrouwelijke aard van mijn werkzaamheden, geniet het mijn voorkeur om mijn opdrachtgevers niet met naam en toenaam te noemen. Wél som ik graag een aantal van mijn meest recente opdrachten op. Indien u een mondelinge referentie wenst, kan ik u na overleg met mijn opdrachtgever voorzien van contactgegevens.

 

Personeelsadvies op afstand

Binnen meerdere organisaties fungeer ik als externe personeelsadviseur voor de Algemeen Directeur. Ik sta hem/haar met raad en daad bij in de be- en afhandeling van de actuele personeels- en organisatie gerelateerde onderwerpen. Tussen onze periodieke overleggen door ben ik hun ‘vraagbaak’ voor de beantwoording van allerhande tussentijdse vraagstukken. Ik pak de zaken zover als mogelijk over, zodat zij zich kunnen richten op hun drukke agenda.

 

P&O-workshop

Het ontwikkelen en verzorgen van een P&O-workshop ten behoeve van de bij mijn opdrachtgever aangesloten franchiseondernemers, gericht op hun nieuwe  CAO. De workshop belicht de belangrijkste onderwerpen uit de CAO (kennis) en biedt tegelijkertijd handvaten (vaardigheden) om deze in de dagelijkse praktijk te brengen. In de workshop komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: arbeidsovereenkomst, arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, verlof, functies, verloning, werktijden, functioneren en beoordelen, dossieropbouw, diefstal, consequenties bij verkoop en beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

 

Afhandeling ontslagzaken

De begeleiding van ontslagzaken, welke met wederzijds goedkeuren danwel via het UWV Werkbedrijf succesvol zijn afgerond.

 

Ontwikkelen functiebeschrijvingen en competentieprofielen

Vanuit de wens een professionalisatieslag te maken, heb ik samen met de Algemeen Directeur van deze snel groeiende organisatie de arbeidsorganisatie en werkprocessen vastgesteld. Vervolgens heb ik dit vertaald naar resultaatgerichte functiebeschrijvingen en competentieprofielen voor de gehele organisatie.

 

P&O-scan

Het uitvoeren van P&O-scans, met het doel te beschikken over een actueel beeld van de P&O-organisatie. Vervolgens het uitwerken van de verschillende thema’s op basis van de uitkomsten van de P&O-scan, met het doel te beschikken over een professionele en geactualiseerde P&O-organisatie.

 

Update arbeidsvoorwaardelijke documenten

Het actualiseren van een verouderde set arbeidsvoorwaardelijke documenten, waaronder het personeelshandboek, de leaseregeling en de studiekostenregeling. Deze documenten zijn hiermee weer actueel en conform de vigerende wet- en regelgeving.

 

Ontwikkelen aanvullende arbeidscontractuele artikelen

Het, vanuit het belang van behoud van clientèle en het beschermen van concurrentiegevoelige en auteursrechtelijke informatie, opstellen van een aantal aanvullende arbeidsvoorwaardelijke artikelen.

 

Ziekteverzuim

Het begeleiden van opdrachtgevers gedurende het gehele ziektetraject van een werknemer, inclusief de vastlegging van het reïntegratietraject en de uiteindelijke WIA-aanvraag. Voorts het sturen op verlaging van het ziekteverzuimcijfer, door begeleiding van het management.